Stadgar

Postat den av

 

Sidan är under bearbetning

Stadgar för IdéForum Halland
1.§ Målsättning
Föreningen skall med hjälp av tillgängliga personliga och materilla resurser initiera, stimulera och stödja idéskapande, samt tillvarata och förmedla idéer av samhällsnyttig, kommersiell/teknisk natur för enskilda eller grupp av medlemmar, för att på detta sätt bidra till att stärka och höja sysselsättningen i landet i allmänhet och regionen i synnerhet. Samtidigt skall föreningen tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.
Föreningens medlemmar har tystnadsplikt så långt det är nödvändigt för att skydda idéer, uppfinningar och projekt med tanke på patenträttigheter respektive upphovsmannarätt.
Styrelsen tecknar vid sitt konstituerande sammanträde en kollektiv sekretessförbindelse.
Föreningen är fristående och politiskt neutral.

2.§ Medlemskap
Föreningen är öppen för medlemsanslutning. Person son accepterar föreningens stadgar, blir efter framställan aktiv medlem. Juridisk eller enskild person som önskar stödja föreningens verksamhet, kan efter framställan antas som stödjande medlem.
Medlem kan väljas in i föreningen som hedersmedlem.
Medlemskap träder i kraft efter det att fastställd avgift erlagts. Årsavgiften för aktiv medlem bestäms av årsmötet. Medlem som ej senast den 1 september erlagt årsavgift för samma år, anses ha utträtt ur föreningen fr.o.m. detta datum.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller handlar mot föreningens intentioner, kan efter beslut av styrelsen uteslutas.

3.§ Styrelse
Förenings styrelse utgörs av xxxx antal ledamöter och xxxx antal suppleanter.
Styrelsen säte är i Åskloster.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, genom sekreterare eller när minst tre styrelseledamöter kräver detta.
Styrelsen leder föreningens verksamhet, representerar densamma samt verkställer dess beslut.
Styreslen handhar föreningens ekonomi under gemensamt ansvar och avger årligen en skriftlig berättelse aver föreningens verksamhet.
Styrelsens arbetsutskott utgörs av dess ordförande, sekreterare och kassör, samt bereder ärenden i och för styrelsebeslut, som delegeras till detsamma.
Alla beslut fattas med enkel majoritet.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.
Föreningens firma tecknas av xxxx antal styrelseledamöter i föreningen.

4.§ Röstning, val och motioner
Vid förenings- och årsmöte gäller:
– Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före sammankomsten
– Varje närvarande medlem har en röst
-Passiv och hedersmedlem har ingen rösträtt
-Val och andra frågor avgörs med enkel majoritet

5.§ Föreningsmöte
Kallelse till föreningsmöte sker skriftligen senast 14 dagar före mötet.

6.§ Årsmöte
Årsmöte hålls före 1 april.
På årsmöte väljes styrelse och suppleanter så att kontinutet erhålles i föreningens verksamhet.
Styrelsen utser inom sig själv vice ordförande, sekreterare och kassör.
Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december varje år.
Kallelse till årsmötet sker skriftligen senast 14 dagar före mötet.

Dagordning
1. Årsmötetes öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av justeringsmän och röstkontrollanter
4. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkning
10. Bestämmande av arvorden
11. Beslut om medlemmars årsavgift för kommande verksamhetsår
12. Val av:
a) Styrelseordförande för 1 år
b) Fyra styrelseledamöter för 2 år
c) Två styrelsesuppleanter för 1 år
d) En revisor för 1 år
e) En revisorsuppleant för 1 år
f) Val av valberedning för 1 år
13. Motioner och övriga ärenden
14. Övriga frågor
15. Årsmötets avslutning

Dag, tid och plats meddelas i samband med kallelsen.

7.§ Stadgeändring
Förslag om ändring av föreningens stadgar kan ställas av endera aktiv medlem eller föreningens styrelse på ett stadgeenligt utlyst föreningsmöte.
Förslag från aktiv medlem skall dock ha behandlats av styrelsen innan beslut fattas.
Beslut om stadgeändring kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten.

8.§ Förenings upphörande
Förslag om föreningens upphörande kan endast ställas av föreningens styrelse på ett stadgeenligt utlyst föreningsmöte och om mötet så beslutar skall detta beslut bekräftas av en 2/3 majoritet på nästkommande årsmöte innan upplösning sker.
Tillgångarna som kan finnas i föreningens ägo vid föreningens upplösning skall tillfalla förening som verkar i linje med föreningens målsättning.